CÔNG TY RENESAS VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng:
- 50 kỹ sư thiết kế phần cứng
- 30 kỹ sư thiết kế phần mềm
2. Thời gian thi và phỏng vấn: ngày 19 & 20 tháng 5 năm 2017

Xem chi tiết trong file đính kèm