08:59 - 07 06 2017

I. THÔNG TIN CHUNG

 - Nhân sự: 29 cán bộ viên chức trong đó:

 • 6 Phó Giáo Sư.

 • 14 Tiến Sĩ.

 • 6 Thạc sĩ.

 • ​​​​​​​3 Kỹ sư và cử nhân.

Tỉ lệ giảng viên có bằng Tiến sĩ: 20/24=83.33%. 
Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 53%

 - Khoảng 1100 sinh viên đại học.
 - Tỉ lệ khoảng 30 sinh viên/1 giảng viên.
 - 5 phòng thí nghiệm và 2 xưởng thực hành.
 - Liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 - Hợp tác hiệu quả với các trường đại học trong và ngoài nước.

II. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 • Đại học (Chương trình 4.5 năm):

  • Điện tử - Viễn thông (120 TC) (Đã kiểm định AUN-QA).

 • Cao học (Chương trình 1.5 năm):

  • Kỹ thuật Điện tử  (45TC)

 • Tiến sĩ:

  • Kỹ thuật Điện tử

  • Kỹ thuật Viễn thông​​​​​​​

 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network