Thông báo

15:03 - 13 10 2021

- Sinh viên liên hệ với GVHD trong tuần 11. 

- Thời gian thực hiện ĐATN: từ tuần 11 đến tuần 30.

- Sinh viên trong danh sách tạm nhận ĐATN xem thông tin về các điều kiện ràng buộc trên hệ thống sinh viên
TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY