Thư viện


Trung tâm thông tin học liệu:

Image result for library dut
Thư viện thu thập, tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên đang công tác, học tập tại Đại học Đà Nẵng và cán bộ viên chức Khoa Điện tử - Viễn thông có nhu cầu.

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ THÔNG TIN
 • Cho sử dụng tại chỗ và mượn các tài liệu học tập, giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tài liệu chuyên khảo, tài liệu tham khảo, ấn phẩm định kỳ, tài liệu nghe nhìn và các tài liệu sưu tập đặc biệt khác
 • Các máy tính có kết nối thư mục trực tuyến, tài nguyên điện tử và Internet
 • Bộ sưu tập các tài liệu có nhu cầu sử dụng cao.
 • Tư vấn thông tin thư viện tại chỗ và trực tuyến.
 • Cung cấp các tài liệu giới thiệu, hướng dẫn, tra cứu về tài liệu toàn văn có sẵn tại Trung tâm (dưới 05 trang).
 • Kết nối không dây để truy cập thông tin trong khu vực Trung tâm.
 • Cơ sở vật chất dành cho học tập, nghiên cứu, thảo luận nhóm,…

 
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network