Công trình nghiên cứu

08:38 - 11 07 2017
CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA CÁC CÁN BỘ
THUỘC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG 5 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

Các công trình công bố tập trung vào các lĩnh vực sau:
 • Digital Signal Processing and Applications
 • Wireless Communication
 • Electronics/MicroElectronics
 • Optical Telecommunication
 • Electromagnetics, Wave Propagation, Antenna Design
 • Applied Physics
 • Optical Signal Processing
 • Image processing and Computer Vision
 • Machine Learning
Tệp tin đính kèm: 
Kết nối ETE qua Facebook
Instagram Twitter Facebook Youtube
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network