Những điều cần biết

14:58 - 24 04 2017

        1.1. HƯỚNG DẪN CHO SINH VIÊN KHÓA MỚI
 

Sinh viên khóa mới có thể tìm hiểu các thông tin cần thiết về thời gian, thủ tục nhập học, các công việc cần thực hiện sau khi nhập học, các thông báo mới nhất từ các phòng ban và đoàn hội,… theo đường dẫn sau: http://dut.udn.vn/Tintuc/Thongbaods/gid/11
 

        1.2. ĐÀO TẠO

1.2.1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên thông tin về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, kế hoạch học tập dự kiến, chiến lược dạy-học,… Sinh viên có thể xem thông tin về Chương trình đào tạo tại đường dẫn sau: http://ete.dut.udn.vn/dao-tao/chuong-trinh-truyen-thong.html hoặc trong sổ tay sinh viên: http://ete.dut.udn.vn/sinh-vien/so-tay-sinh-vien.html

1.2.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN SINH VIÊN

“Hệ thống thông tin sinh viên” là công cụ website được Nhà trường cung cấp cho sinh viên thông qua tài khoản để giúp sinh viên theo dõi các thông tin về học phần như đăng ký học phần, điểm số,… Ngoài ra, Hệ thống còn cung cấp cho sinh viên các thông tin về chương trình đào tạo, quy chế - quy định,… Hướng dẫn sử dụng được trình bày cụ thể trong Hệ thống.

Sinh viên truy cập vào hệ thống thông tin sinh viên thông qua đường dẫn sau: http://sv.dut.udn.vn/
 

1.2.3. KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Kế hoạch học tập cung cấp cho sinh viên thông tin về phân bố thời gian học tập trong các học kỳ của năm học. Sinh viên có thể xem kế hoạch học tập tại đường dẫn sau: http://daotao.dut.udn.vn/tintuc/KeHoachNamHoc
 

1.2.4. QUY CHẾ-QUY ĐỊNH

Sinh viên có thể tìm hiểu các quy chế-quy định về đào tạo đại học theo tín chỉ, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại đường dẫn sau: http://sv.dut.udn.vn/G_QuyCheChung.aspx

Các thủ tục, quy trình và biểu mẫu khác có thể xem chi tiết tại website của Phòng Đào tạo: http://dut.udn.vn/Phong/Daotao
 

1.3. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ quản lý sinh viên, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, học bổng,… Sinh viên có thể tìm các biểu mẫu liên quan trên website của Phòng Công tác sinh viên tại đường dẫn sau: http://www.dut.udn.vn/Phong/Sinhvien
 

1.4. ĐOÀN THANH NIÊN

Các thông tin về hoạt động của Đoàn thanh niên - Trường Đại học Bách khoa, và các Hội thành viên có thể được xem chi tiết tại đường dẫn sau: http://yu.dut.udn.vn/
 

1.5. KÝ TÚC XÁ

Trường Đại học Bách khoa cung cấp hệ thống ký túc xá phục vụ cho nhu cầu nội trú của sinh viên. Các thông tin về ký túc xá, đăng ký và gia hạn phòng, dịch vụ,… có thể được xem chi tiết tại đường dẫn sau: http://ktx.dut.udn.vn:8080/
 

1.6. TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Trung tâm học liệu và truyền thông cho phép sinh viên truy cập và sử dụng thư viện của Nhà trường. Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp cho sinh viên khu vực tự học với đầy đủ tiện nghi. Thông tin cụ thể về Trung tâm học liệu và truyền thông có thể xem chi tiết tại đường dẫn sau: http://www.dut.udn.vn/TTHLTT
 

1.7. HỖ TRỢ - DỊCH VỤ

Sinh viên có thể xem các thông tin về hỗ trợ người học như chế độ chính sách, cơ hội nghề nghiệp, bảo hiểm, vay vốn ngân hàng,... tại đường dẫn sau: http://dut.udn.vn/TrangHoTroSVHV
 

1.8. KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Sinh viên được tạo điều kiện để đưa ra phản hồi về chất lượng giảng dạy về học phần, chương trình đào tạo, chất lượng phục vụ của các phòng chức năng,… Các thông tin chi tiết có thể xem tại website của Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng: http://www.dut.udn.vn/Phong/QualityAssurance
 

1.9. CÁC VĂN BẢN VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO

- Các văn bản và quy đ ịnh về đào tạo tín chỉ, yêu cầu trình đ ộ tiếng anh đầu ra, liêm chính học thuật:

https://www.dropbox.com/sh/x0la14ok24940n1/AAAyLc8oaVJBgCNTw2CDI-EPa?dl=0
- Điều chỉnh quy định về yêu cần trình độ tiếng anh đầu ra:

https://drive.google.com/file/d/0BxxQkV0-tjPLR1VzakFNdXJyM1VocmVWRnRadV9fRms4aEtJ/view?usp=sharing