MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, CHUẨN ĐẦU RA VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG