KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

09:04 - 07 06 2017

Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

 

MÃ SỐ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC KHỐI LƯỢNG
Phần chữ Phần số Tổng số LT TN/TH
CÁC MÔN CHUNG 8
ĐNTH 501 Triết học 4
ĐNTA 502 Ngoại ngữ 4
CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC 23
ĐVTC 510 Toán chuyên ngành 2
ĐVCV 511 Công nghệ vi điện tử và thiết kế VLSI 3 2 1
ĐVHT 512 Hệ thống thông tin số 2
ĐVTP 513 Kỹ thuật trải phổ & Công nghệ CDMA 2
ĐVLM 515 Logic mờ & Mạng neural 3 2 1
ĐVWS 516 Lọc số và wavelet 3 2 1
ĐVXA 517 Xử lý ảnh số nâng cao 3 2 1
ĐVĐT 518 Tương thích điện tử và sóng điện từ trong các hệ định hướng 3 2 1
ĐVMI 519 Mạng băng rộng 2
CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN 13
ĐVXT 514 Xử lý tiếng nói 3 2 1
ĐVTQ 520 Hệ thống thông tin quang 3 2 1
ĐVTV 522 Thiết kế ASIC 3 2 1
ĐVĐT 528 Kỹ thuật điều khiển hiện đại 2
ĐVVD 529 Thông tin vô tuyến và di động 2
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 11
TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO TẠO 55
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network