TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Tầm nhìn:

Khoa Điện tử - Viễn thông phấn đấu trở thành một trong những Khoa hàng đầu về lĩnh vực Điện tử - Viễn thông trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Sứ mạng:

Là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.