CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Co cau to chuc Khoa

 

Khoa hiện có 3 chuyên ngành tương ứng với 3 bộ môn:

  • Bộ môn Kỹ thuật Điện tử
  • Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông
  • Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Hệ thống các Phòng thí nghiệm bao gồm:

  • PTN UNI-Intel
  • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Điện tử
  • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Viễn thông 1
  • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Viễn thông 2
  • Phòng thí nghiệm Máy tính
  • Phòng thí nghiệm Mô phỏng phần mềm
  • Xưởng điện tử